Sơ đồ mạch tự động đổi chiều quay

(Không phải mạch đảo chiều, mà là mạch tự động đảo chiều)

A. Đảo ngay lập tức, chiều thuận = chiều nghịch:

Nguyên lý hoạt động: Khi khởi động, động cơ sẽ quay thuận, sau thời gian cài đặt động cơ sẽ quay nghịch (Sử dụng công tắc thời gian để cài đặt thời gian đảo chiều), cứ như vậy liên tục cho tới khi con người muốn dừng chu trình ấy.

Ứng dụng: (Chưa nghĩ ra)

Yêu cầu:

Mạch động lực:

Mạch điều khiển:

Phân tích sơ đồ mạch:

B. Điều chỉnh thời gian: Chiều thuận = ?; Chiều nghịch = ?; Thời gian nghỉ = ?:

Nguyên lý hoạt động:

Ứng dụng:

Yêu cầu:

Mạch động lực:

Mạch điều khiển:

Phân tích sơ đồ mạch:

Được đăng vào

Viết bình luận