MẠNG MÁY TÍNH PHẦN 2

1.1.7. Cáp mạng - phương tiện truyền (Network Medium). Phương tiện truyền vật lý là vật truyền tải các tín hiệu điện tử giữa các thành phần mạng với nhau, bao gồm các loại cáp và các phương tiện vô tuyến. 1.1.7.1.  Đặc trưng cơ bản của đường truyền. Băng thông (Bandwidth): Băng...

Đọc thêm

Được đăng vào

MẠNG MÁY TÍNH PHẦN 1

PHẦN 1 PHẦN 2 PHẦN 3 PHẦN 4 PHẦN 5 PHẦN 6 PHẦN 7 PHẦN 8 PHẦN 9 PHẦN 10 PHẦN 11 PHẦN 12 PHẦN 13 PHẦN 14 PHẦN 15 PHẦN 16 PHẦN 17 PHẦN 18 PHẦN 19 PHẦN 20 PHẦN 21 PHẦN 22 PHẦN 23 PHẦN 24 PHẦN 25 PHẦN 26 PHẦN 27 PHẦN 28 PHẦN 29 PHẦN 30 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Hiểu rõ các khái niệm cơ bản của mạng máy...

Đọc thêm

Được đăng vào