MẠNG MÁY TÍNH PHẦN 2

1.1.7. Cáp mạng - phương tiện truyền (Network Medium). Phương tiện truyền vật lý là vật truyền tải các tín hiệu điện tử giữa các thành phần mạng với nhau, bao gồm các loại cáp và các phương tiện vô tuyến. 1.1.7.1. Đặc trưng cơ bản...

Đọc thêm

Được đăng vào