KC1 - Đèn LED Spotlight tùy biến Simon

 

Liên hệ nhà phân phối thiết bị điện Simon: 0976 288 501

 

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM KC1 SIMON SPOTLIGHT (CẬP NHẬT 3/2024)

KC1 - SPOTLIGHT NỘI DUNG GIÁ GỒM VAT (VNĐ)
N0424-1838 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 15° 454,000
N0424-1839 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 15° 454,000
N0424-1840 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 15° 454,000
N0424-1841 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 24° 454,000
N0424-1842 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 24° 454,000
N0424-1844 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 24° 454,000
N0424-1845 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 36° 454,000
N0424-1846 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 36° 454,000
N0424-1848 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 36° 454,000
N0424-1849 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 60° 454,000
N0424-1850 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 60° 454,000
N0424-1851 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 60° 454,000
N04E0-0535 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 15° 659,000
N0424-2084 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 15° 659,000
N0424-3082 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 15° 659,000
N04E0-0536 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 24° 659,000
N0424-3083 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 24° 659,000
N0424-3084 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 24° 659,000
N04E0-0537 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 36° 659,000
N0424-3085 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 36° 659,000
N0424-3086 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 36° 659,000
N04E0-0538 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 2700K, 60° 659,000
N0424-3087 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 3000K, 60° 659,000
N0424-3088 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 5W, 4000K, 60° 659,000
N0424-1852 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 15° 518,000
N0424-1853 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 15° 518,000
N0424-1887 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 15° 518,000
N0424-1888 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 24° 518,000
N0424-1889 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 24° 518,000
N0424-1891 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 24° 518,000
N0424-1892 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 36° 518,000
N0424-1893 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 36° 518,000
N0424-1895 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 36° 518,000
N0424-2043 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 60° 518,000
N0424-2044 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 60° 518,000
N0424-2045 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 60° 518,000
N04E0-0539 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 15° 713,000
N0424-3089 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 15° 713,000
N0424-3090 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 15° 713,000
N04E0-0540 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 24° 713,000
N0424-3091 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 24° 713,000
N0424-3092 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 24° 713,000
N04E0-0541 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 36° 713,000
N0424-3093 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 36° 713,000
N0424-3094 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 36° 713,000
N04E0-0542 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 2700K, 60° 713,000
N0424-3095 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 3000K, 60° 713,000
N0424-3096 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 7W, 4000K, 60° 713,000
N0424-0246 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 15° 551,000
N0424-0247 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 15° 551,000
N0424-0248 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 15° 551,000
N0424-0249 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 24° 551,000
N0424-0250 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 24° 551,000
N0424-0252 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 24° 551,000
N0424-0253 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 36° 551,000
N0424-0254 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 36° 551,000
N0424-0256 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 36° 551,000
N0424-0257 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 60° 551,000
N0424-0258 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 60° 551,000
N0424-0259 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 60° 551,000
N04E0-0543 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 15° 745,000
N0424-3097 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 15° 745,000
N0424-3098 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 15° 745,000
N04E0-0544 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 24° 745,000
N0424-3099 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 24° 745,000
N0424-3100 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 24° 745,000
N04E0-0545 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K, 36° 745,000
N0424-3101 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K, 36° 745,000
N0424-3102 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K, 36° 745,000
N04E0-0546 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 2700K,60° 745,000
N0424-3103 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 3000K,60° 745,000
N0424-3104 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 9W, 4000K,60° 745,000
N0424-2060 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 15° 745,000
N0424-2061 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 15° 745,000
N0424-2062 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 15° 745,000
N0424-2063 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 24° 745,000
N0424-2064 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 24° 745,000
N0424-2065 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 24° 745,000
N0424-2066 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 36° 745,000
N0424-2067 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 36° 745,000
N0424-2068 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 36° 745,000
N0424-2069 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 60° 745,000
N0424-2070 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 60° 745,000
N0424-2071 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 60° 745,000
N04E0-0547 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 15° 1,112,000
N0424-3105 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 15° 1,112,000
N0424-3106 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 15° 1,112,000
N04E0-0548 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 24° 1,112,000
N0424-3107 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 24° 1,112,000
N0424-3108 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 24° 1,112,000
N04E0-0549 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 36° 1,112,000
N0424-3109 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 36° 1,112,000
N0424-3110 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 36° 1,112,000
N04E0-0550 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 2700K, 60° 1,112,000
N0424-3111 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 3000K, 60° 1,112,000
N0424-3112 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 12W, 4000K, 60° 1,112,000
N0424-2072 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 15° 788,000
N0424-2073 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 15° 788,000
N0424-2074 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 15° 788,000
N0424-2075 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 24° 788,000
N0424-2076 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 24° 788,000
N0424-2077 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 24° 788,000
N0424-2078 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 36° 788,000
N0424-2079 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 36° 788,000
N0424-2080 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 36° 788,000
N0424-2081 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 60° 788,000
N0424-2082 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 60° 788,000
N0424-2083 Duro KC1, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 60° 788,000
N04E0-0551 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 15° 1,177,000
N04E0-0552 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 15° 1,177,000
N04E0-0553 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 15° 1,177,000
N04E0-0554 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 24° 1,177,000
N04E0-0555 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 24° 1,177,000
N04E0-0556 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 24° 1,177,000
N04E0-0557 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 36° 1,177,000
N04E0-0558 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 36° 1,177,000
N04E0-0559 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 36° 1,177,000
N04E0-0560 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 2700K, 60° 1,177,000
N04E0-0561 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 3000K, 60° 1,177,000
N04E0-0562 Duro KC1 TRIAC, Thân đèn chiếu rọi 15W, 4000K, 60° 1,177,000
N0424-0231 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu trắng ngà 10° 151,000
N0424-0232 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu trắng ngà 30° 205,000
N0424-0233 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu đen 10° 151,000
N0424-0234 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu đen 30° 205,000
N0424-0271 Duro KC1, mặt viền tròn 178,000
N0424-0272 Duro KC1, mặt viền oval 178,000
N0424-0273 Duro KC1, mặt viền vuông, chống chói, màu trắng ngà 10° 194,000
N0424-0274 Duro KC1, mặt viền vuông, chống chói, màu trắng ngà 30° 194,000
N0424-0275 Duro KC1, mặt viền vuông, chống chói, màu đen 10° 194,000
N0424-0276 Duro KC1, mặt viền vuông, chống chói, màu đen 30° 194,000
N0424-0277 Duro KC1, mặt viền tròn 313,000
N0424-0278 Duro KC1, mặt viền vuông 443,000
N0424-0279 Duro KC1, mặt viền đơn, có gân lõm 292,100
N0424-0280 Duro KC1, mặt viền đôi, có gân lõm 599,000
N0424-0281 Duro KC1, mặt viền ba, có gân lõm 903,000
N0424-0282 Duro KC1, mặt viền đơn, chống chói, có gân lõm 427,000
N0424-0283 Duro KC1, mặt viền đôi, chống chói, có gân lõm 713,000
N0424-0284 Duro KC1, mặt viền ba, chống chói, có gân lõm 988,000
N0424-0430 Duro KC1, mặt viền kim loại, chống chói, màu đen 243,000
N0424-0431 Duro KC1, mặt viền kim loại, chống chói, màu bạc 243,000
N0424-0433 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu đen 119,000
N0424-0434 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu bạc 119,000
N0424-0391 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu trắng 97,000
N0424-0392 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu đen 97,000
N0424-0393 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu bạc 147,000
N0424-0394 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu sâm panh 147,000
N0424-0395 Duro KC1, mặt viền nhựa, chống chói, màu vàng hồng 147,000
N0424-1654 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu bạc  
N0424-1655 Duro KC1, mặt viền tròn, chống chói, màu đen  
N0424-1651 Duro KC1, mặt viền tròn mầu trắng IP44, N0424-1651 183,000

 

Liên hệ nhà phân phối thiết bị điện Simon: 0976 288 501

 
zalo