Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 5) R

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
81 N04E0-0001 LED spot lamp 3W 3000K LS, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu A  
82 N04E0-0002 LED spot lamp 3W 4000K LS, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu A  
83 N04E0-0003 LED spot lamp 6W 3000K LS, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu A  
84 N04E0-0004 LED spot lamp 6W 4000K LS, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu A  
85 N04E0-0005 LED spot lamp 3W 6500K LS, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu A  
86 N04E0-0006 LED spot lamp 6W 6500K LS, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu A  
87 N04E0-0007 LED spot lamp 3W 3000K FS, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu B  
88 N04E0-0008 LED spot lamp 3W 4000K FS, KT 85*34 (mm)        491,000  Mẫu B  
89 N04E0-0009 LED spot lamp 6W 3000K FS, KT 85*54 (mm)        428,000  Mẫu B  
90 N04E0-0010 LED spot lamp 6W 4000K FS, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu B  
91 N04E0-0011 LED spot lamp 3W 6500K FS, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu B  
92 N04E0-0012 LED spot lamp 6W 6500K FS, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu B  
93 N04E0-0019 LED spot lamp 3W 3000K IV, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu C  
94 N04E0-0020 LED spot lamp 3W 4000K IV, KT 85*34 (mm)        491,000  Mẫu C  
95 N04E0-0021 LED spot lamp 6W 3000K IV, KT 85*54 (mm)        428,000  Mẫu C  
96 N04E0-0022 LED spot lamp 6W 4000K IV, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu C  
97 N04E0-0023 LED spot lamp 3W 6500K IV, KT 85*34 (mm)        428,000  Mẫu C  
98 N04E0-0024 LED spot lamp 6W 6500K IV, KT 85*54 (mm)        491,000  Mẫu C  
99 N04E0-0045 Công suất 3W, 3000K, KT 85*43 (mm)        531,000     
100 N04E0-0046 Công suất 6W, 4000K, KT 85*43 (mm)        531,000     
 
zalo