Thiết bị hẹn giờ

Định nghĩa:

Thiết bị hẹn giờ là một loại công tắc hẹn giờ dùng để cài đặt tắt hoặc mở một thiết bị nào đó theo một lịch trình đã đặt từ trước.

Phân loại:

Về nguyên tắc hoạt động: Loại cơ và loại điện tử.

Về Chức năng có 3 loại: 

+) Hẹn giờ tối thiểu 30 phút.

+) Hẹn giờ tối thiểu 15 phút.

+) Hẹn giờ tối thiểu 1 phút.

+) Hẹn giờ tối thiểu 1 giây.

Về thiết kế: Dạng ổ cắm (TGE2B; TG16; TG14D; TG15; SG36; ... ) và dạng thanh ray (TS17; TS18; PTS15A; .... )

Ứng dụng:

Dạng cơ tắt mở tối thiểu 15 phút: 

TG16

TG14D:

TG15:

Dạng điện tử hẹn giờ tắt/mở tối thiểu 1 phút và tối đa là hàng tuần:

TGE2B:

Dạng điện tử hẹn giờ tối thiểu 1 giây và tối đa là hàng tuần:

SG36:

 

 
zalo